top of page

January

Genesis thru Exodus

  1 - Genesis 1 - 2

2 - Genesis 3 - 5

3 - Genesis 6 - 9

4 - Genesis 10 - 11

5 - Genesis 12 - 14

6 - Genesis 15 - 17

7 - Genesis 18 - 20

8 - Genesis 21 - 24

9 - Genesis 25 - 26

10 - Genesis 27 - 30

11 - Genesis 31 - 33

12 - Genesis 34 - 36

13 - Genesis 37 - 38

14 - Genesis 39 - 41

15 - Genesis 42 - 43

16 - Genesis 44-45

17 - Genesis 46-47

18 - Genesis 48-50

19 - Exodus 1-2

20 - Exodus 3-6

21 - Exodus 7-10

22 - Exodus 11-12

23 - Exodus 13-15

24 - Exodus 16-18

25 - Exodus 19-20

26 - Exodus 21-24

27 - Exodus 25-27

28 - Exodus 28-29

29 - Exodus 30-31

30 - Exodus 32-34

31 - Exodus 35

February

Leviticus Thru Deuteronomy

1- Leviticus 1-3

2- Leviticus 4-7

3- Leviticus 8-10

4- Leviticus 11-13

5- Leviticus 14-15

6- Leviticus 16-17

7- Leviticus 18-20

8- Leviticus 21-23

9- Leviticus 24-27

10- Numbers 1-2

11- Numbers 3-4

12- Numbers 5-8

13- Numbers 9-12

14- Numbers 13-16

15- Numbers 17-20

16- Numbers 21-25

17- Numbers 26-27

18- Numbers 28-30

19- Numbers 31-33

20- Numbers 34-36

21- Deut. 1-4

22- Deut. 5-7

23- Deut. 8-11

24- Deut. 12-16

25- Deut. 17-20

26- Deut. 21-26

27- Deut. 27-30

28- Deut. 31-34

March

Joshua Thru Samuel

1- Joshua 1-5

2- Joshua 6-8

3- Joshua 9-12

4- Joshua 13-17

5- Joshua 18-21

6- Joshua 22-24

7- Judges 1—2

8- Judges 3-5

9- Judges 6-8

10- Judges 9-12

11- Judges 13-16

12- Judges 17-19

13- Judges 20-21

14- Ruth

15- 1 Samuel 1-3

16- 1 Samuel 4-8

17- 1 Samuel 9-12

18- 1 Samuel 13-15

19- 1 Samuel 16-17

20- 1 Samuel 18-19

21- 1 Samuel 20-23

22- 1 Samuel 24-26

23- 1 Samuel 27-31

24- 2 Samuel 1-4

25- 2 Samuel 5-7

26- 2 Samuel 8-10

27- 2 Samuel 11-12

28- 2 Samuel 13-14

29- 2 Samuel 15-18

30- 2 Samuel 19-20

31- 2 Samuel 21-24

April

1 Kings Thru 2 Chronicles

01 – 1 Kings 1-4

02 – 1 Kings 5-6

03 – 1 Kings 7-8

04 – 1 Kings 9-11

05 – 1 Kings 12-14

06 – 1 Kings 15-16

07 – 1 Kings 17-19

08 – 1 Kings 20-22

09 – 2 Kings 1-3

10 – 2 Kings 4-8

11 – 2 Kings 9-12

12 – 2 Kings 13-17

13 – 2 Kings 18-21

14 – 2 Kings 22-25

15 – 1 Chr. 1-4

16 – 1 Chr. 5-9

17 – 1 Chr. 10-13

18 – 1 Chr. 14-16

19 – 1 Chr. 17-21

20 – 1 Chr. 22-27

21 – 1 Chr. 28-29

22 – 2 Chr. 1-5

23 – 2 Chr. 6-9

24 – 2 Chr. 10-12

25 – 2 Chr. 13-16

26 – 2 Chr. 17-20

27 – 2 Chr. 21-25

28 – 2 Chr. 26-28

29 – 2 Chr. 29-32

30 – 2 Chr. 33-36

May

Ezra Thru Job

01 – Ezra 1-2

02 – Ezra 3-4

03 – Ezra 5-6

04 – Ezra 7-8

05 – Ezra 9-10

06 – Neh. 1-2

07 – Neh. 3-4

08 – Neh. 5-6

09 – Neh. 7

10 – Neh. 8

11 – Neh. 9-10

12 – Neh. 11-12

13 – Neh. 13

14 – Esther 1-2

15 – Esther 3-4

16 – Esther 5-7

17 – Esther 8-10

18 – Job 1-3

19 – Job 4-7

20 – Job 8-10

21 – Job 11-14 

22 – Job 15-17

23 – Job 18-19

24 – Job 20-21

25 – Job 22-24

26 – Job 25-28

27 – Job 29-31

28 – Job 32-34

29 – Job 35-37

30 – Job 38-39

31 – Job 40-42

June

Psalms

1 -Psa. 1-6

2-Psa. 7-12

3-Psa. 13-18

4-Psa. 19-24

5-Psa. 25-30

6-Psa. 31-33

7-Psa. 34-36

8-Psa. 37-41

9-Psa. 42-45

10-Psa. 46-49

11-Psa. 50-54

12-Psa. 55-59

13-Psa. 60-66

14-Psa. 67-69

15-Psa. 70-72

16-Psa. 73-77

17-Psa. 78-79

18-Psa. 80-83

19-Psa. 84-89

20-Psa. 90-97

21 - Psa. 98-103

22-Psa. 104-106

23-Psa. 107-110

24-Psa. 111-118

25-Psa. 119

26-Psa. 120-127

27-Psa. 128-134

28-Psa. 135-139

29-Psa. 140-145

30-Psa. 146-150

July

Proverbs thru Isaiah

1-Prov. 1-4

2-Prov. 5-9

3-Prov. 10-13

4-Prov. 14-17

5-Prov. 18-21

6-Prov. 22-24

7-Prov. 25-27

8-Prov. 28-29

9-Prov. 30-31

10-Ecc. 1-6

11-Ecc. 7-12

12-Song Sol. 1-4

13-Song Sol. 5-8

14-Is. 1-4

15-Is. 5-8

16-Is. 9-12

17-Is. 13-16

18-Is. 17-20

19-Is. 21-23

20-Is. 24-27

21-Is. 28-30

22-Is. 31-35

23-Is. 36-39

24-Is. 40-41

25-Is. 42-43

26-Is. 44-45

27-Is. 46-48

28-Is. 49-51

29-Is. 52-57

30-Is. 58-62

31-Is. 63-66

August

Jeremiah thru Daniel

1-Jer. 1-3

2-Jer. 4-6

3-Jer. 7-10

4-Jer. 11-15

5-Jer. 16-20

6-Jer. 21-25

7-Jer. 26-29

8-Jer. 30-31

9-Jer. 32-33

10-Jer. 34-36

11-Jer. 37-39

12-Jer. 40-45

13-Jer. 46-49

14-Jer. 50-52

15-Lamentations

16-Ezek. 1-6

17-Ezek. 7-11

18-Ezek. 12-15

19-Ezek. 16-19

20-Ezek. 20-21

21-Ezek. 22-23

22-Ezek. 24-28

23-Ezek. 29-32

24-Ezek. 33-36

25-Ezek. 37-39

26-Ezek. 40-43

27-Ezek. 44-48

28-Dan. 1-3

29-Dan. 4-6

30-Dan. 7-9

31-Dan. 10-12

September

Hosea thru Malachi

1-Hos. 1-3

2-Hos. 4-6

3-Hos. 7-8

4-Hos. 9-11

5-Hos. 12-14

6-Joel 1

7-Joel 2-3

8-Amos 1-2

9-Amos 3-5

10-Amos 6-7

11- Amos 8-9

12-Obadiah

13-Jonah 1-2

14-Jonah 3-4

15-Micah 1-2

16-Micah 3-5

17-Micah 6-7

18-Nahum

19-Habakkuk

20-Zeph. 1-2

21-Zeph. 3

22-Haggai

23-Zech. 1-2

24-Zech. 3-4

25-Zech. 5-6

26-Zech. 7-8

27-Zech. 9-11

28-Zech. 12-14

29-Mal. 1-2

30-Mal. 3-4

October

Matthew thru John

1-Matt. 1-4

2-Matt. 5-7

3-Matt. 8-11

4-Matt. 12-13

5-Matt. 14-15

6-Matt. 16-19

7-Matt. 20-23

8-Matt. 24-25

9-Matt. 26-28

10-Mark 1-3

11-Mark 4-5

12-Mark 6-7

13-Mark 8-10

14-Mark 11-13

15-Mark 14-16

16-Luke 1-2

17-Luke 3-4

18-Luke 5-6

19-Luke 7-9

20-Luke 10-12

21-Luke 13-15

22-Luke 16-18

23-Luke 19-21

24-Luke 22-24

25-John 1-2

26-John 3-5

27-John 6-8

28-John 9-12

29-John 13-14

30-John 15-17

31-John 18-21

November

Acts thru Colossians

1-Acts 1-2

2-Acts 3-4

3-Acts 5-7

4-Acts 8-9

5-Acts 10-12

6-Acts 13-15

7-Acts 16-18

8- Acts 19-20

9-Acts 21-23

10-Acts 24-26

11-Acts 27-28

12-Rom. 1-3

13-Rom. 4-5

14-Rom. 6-8

15-Rom. 9-11

16-Rom. 12-16

17-I Cor. 1-3

18-I Cor. 4-6

19-I Cor. 7-10

20-I Cor. 11-14

21-I Cor. 15-16

22-II Cor. 1-5

23-II Cor. 6-9

24-II Cor. 10-13

25-Gal. 1-2

26-Gal. 3-6

27-Eph. 1-3

28-Eph. 4-6

29-Philippians

30-Colossians

December

I Thessalonians Thru Revelation

1-I Thes. 1-3

2-I Thes. 4-5

3-II Thessalonians

4-I Tim. 1-3

5-I Tim. 4-6

6-II Tim. 1-2

7-II Tim. 3-4

8-Titus

9-Philemon

10-Hebrews 1-2

11-Hebrews 3-4

12-Hebrews 5-7

13-Hebrews 8-10

14-Hebrews 11-13

15-James 1-2

16-James 3-5

17-I Peter 1-2

18-I Peter 3-5

19-II Peter

20-I John 1-2

21-I John 3-5

22-II John

23-III John

24-Jude

25-Rev. 1-3

26-Rev. 4-6

27-Rev. 7-9

28-Rev. 10-13

29-Rev. 14-16

30-Rev. 17-19

31-Rev. 20-22

bottom of page